Kategorie
Linki


GRATIS !!! Przesyłka za zakupy powyżej 300 zł (nie dotyczy urządzeń, mebli oraz przesyłek gabarytowych) FREE!


Infolinia: 513 789 080 604 817 997


INFOLINIA 577 917 997 513 789 080 Moje konto Lakiery hybrydowe renomowanych marek: Julia Nessa, NeoNail, Cuccio, Stardoro, MyLAQ

Polityka prywatności


Od dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony https://www.pastelove-cosmetics.pl/ obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność dawców oraz innych osób korzystających z naszych usług, w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem tych danych.


POJĘCIA UŻYWANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1.    Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.

2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

3. Procesor/Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część danych osobowych Klienta, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na zlecenie PASTELOVE. Podmioty te nie przetwarzać danych osobowych Klienta w żaden sposób dopóki PASTELOVE tego nie zleci, i tylko we wskazanym przez PASTELOVE zakresie. Procesor przechowuje dane osobowe Klienta w sposób bezpieczny i tylko przez okres, jaki zostanie mu wskazany, ewentualnie przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.    Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą La Main Sylwia Lewicka-Chojnacka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8522188254, REGON 812532056.

6.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

7.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

8.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.pastelove-cosmetics.pl

9.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

10.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

11.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

12.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

13.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

14.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

15.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
16.    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

17.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKT

Administratorem danych Twoich osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest La Main Sylwia Lewicka-Chojnacka.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta podlega ochronie i następuje od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO).

W razie jakiekolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

rodo@pastelove-cosmetics.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży oraz w celach marketingowych.  
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć rejestracji w naszej bazie Klientów.  

Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem oraz dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / KATEGORIE ODBIORCÓW TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Klientów. Poniżej znajduje się lista takich podmiotów:

    podmiot realizujący dostawę towarów
    dostawca płatności
    biuro księgowe
    biuro prawne
    podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
    osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
    dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
    podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
    podmiot zapewniający system mailingowy
    podmiot zapewniający usługi marketingowe
    dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia hurtowni internetowej
    portale społecznościowe


TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień w zakresie danych osobowych, co wskazujemy  poniżej. Swoje prawa możesz realizować, tj. możesz zgłaszać żądana opisane poniżej za pomocą wskazanych w Polityce Prywatności danych kontaktowych.

    Prawo do cofnięcia zgody
    Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, której  udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania, co nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed cofnięciem tej zgody.  Cofnięcie zgody nie pociąga Ciebie negatywnych konsekwencji, może uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych Usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć wyłącznie za Twoją zgodą.

            Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

    Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
    W każdym czasie masz prawo w wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach.

    Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie posiadamy innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy dane, wobec wykorzystania których został wniesiony sprzeciw. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dotyczącego otrzymywania informacji marketingowych, zaprzestaniemy przesyłania Tobie tego typu informacji.

             Podstawa prawna: art. 21 RODO.

    Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
    Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub tylko niektórych Twoich danych osobowych, ze wskazaniem których danych usunięcia żądasz. Możesz taki wniosek złożyć w zakładce MOJE KONTO-> MOJE RODO

    Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności następujących  danych osobowych: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączących nas umów.

            Podstawa prawna: art. 17 w związku z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – w takiej sytuacji musisz zgłosić takie żądanie. Do czasu rozpatrzenia takiego żądania możemy uniemożliwić Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym także w celach marketingowych. Możesz taki wniosek złożyć w zakładce MOJE KONTO-> MOJE RODO

             Podstawa prawna: art. 18 RODO.

    Prawo dostępu do danych osobowych
    Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.  Masz także prawo – w sytuacji gdy dane te przetwarzamy – do uzyskania:
    - dostępu do swoich danych osobowych, informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;kopii całości lub żądanej części swoich danych osobowych. Możesz taki wniosek złożyć w zakładce MOJE KONTO-> MOJE RODO, aby uzyskać raport danych osobowych, które przechowujemy.

             Podstawa prawna: art. 15 RODO.

    Prawo do sprostowania danych osobowych
    Masz prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych lub ich uzupełnienia.

            Podstawa prawna: art. 16 RODO.

    Prawo do przenoszenia danych osobowych
    Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz prawo żądania aby dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi (wskazanemu przez Ciebie), jeśli technicznie istnieje taka możliwość.

             Podstawa prawna: art. 20 RODO.

    Prawo do wniesienia skargi
    Masz prawo zgłaszania do nas skarg i wniosków a także wszelkich pytań odnoszących się do przetwarzania Twoich danych osobowych a także przysługujących Ci w tym zakresie uprawnień. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w Twojej ocenie Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostały naruszone.

             Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

    PODANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH – PRAWO CZY OBOWIĄZEK?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek jest niezbędne celem zarejestrowania Cię jako Klienta, odbiorcę materiałów marketingowych lub zawarcia umowy sprzedaży lub realizacji łączącego nas innego stosunku prawnego, zgodnie z profilem naszej działalności gospodarczej.

Brak udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszej aktywności, w tym o produktach na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.

Brak natomiast podania danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży uniemożliwi jej zawarcie i realizację.

    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ

Używamy technologii, takich jak pliki cookie, w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym zakresie możesz podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używamy także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na naszej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).

Istnieją różne typu plików cookie, np.:
‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przez nas i pliki cookie obsługiwane w naszym imieniu, np. przez firmy analizujące dla nas dane;
‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę.  Większość stron internetowych zapisuje z poziomu przeglądarki internetowej (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, za pomocą, którego łączysz się z Siecią, tzw. pliki “cookies”.


Poniżej przedstawiamy sposoby na zmianę ustawień lub wyłączenie plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

SAFARI

W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w niej opcje dotyczące plików cookies. W celu zapoznania się z opcjami obsługi plików cookies w telefonie lub tablecie prosimy sprawdzić instrukcję danego urządzenia.

OPERA
Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia”, a następnie “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

CHROME
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia”, a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

INTERNET EXPLORER
W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz dostosować poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” możesz zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

FIREFOX
W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych “ciasteczek” poszczególnych witryn.


Poniżej znajdziesz informację których plików cookie używamy.

    Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP
    Google Analytics oraz pliki cookie
    Google AdWords
    Piksel Facebook
    Google Custom Search Engine
    Wtyczki społecznościowe

Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach informujemy  poprzez zamieszczenie informacji na Stronie www, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:
rodo@pastelove-cosmetics.pl

 

menu
FB Chat